Všeobecné zmluvné podmienky prenájmu

Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou nájomnej zmluvy, pričom sa nájomca podpisom nájomnej zmluvy zaväzuje k ich plneniu. Stiahnite si celý dokument Všeobecné zmluvné podmienky prenájmu.

Doklady potrebné k prenájmu

  • občiansky preukaz
  • vodičský preukaz, platný min. 1 rok
  • originál + 1 kópiu živnostenského listu (alebo výpis z Obchodného registra)

Platobné podmienky a dĺžka prenájmu

Autopožičovňa Bošany, s. r. o. dáva možnosť platby

  • v hotovosti na prevádzke: Staničná 4, Bošany
  • alebo formou bankového prevodu na účet:

Slovenská sporiteľňa, a. s. /IBAN: SK76 0900 0000 0051 6705 4193/

V prípade ďalších otázok ohľadom platieb nás kontaktujte telefonicky.

Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň (tzn. 24 hod.). Ponúkame možnosť krátkodobého i dlhodobého prenájmu, aj možnosť prenájmu vozidiel počas víkendov. Dĺžku prenájmu si určujú zmluvné strany pri uzatváraní Zmluvy o prenájmu dopravného prostriedku.

Čo zahŕňa prenájom vozidla?

Povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR a EÚ, pravidelná údržba vozidla, pravidelné servisné kontroly, asistenčné služby 24h./7, sezónne výmeny pneumatík...

Pri nedodržaní VZP nájomcom počas nájomného pomeru  je prenajímateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť a požadovať od nájomcu náhradu všetkých vzniknutých škôd a nákladov s odstúpením spojených. 

Menu